banner
乖乖水有用嗎

您的王座看起来非常漂亮

來源:未知 作者:fuyu922  時間:2014-07-30 12:40 人氣:

  我装做思想挣扎了很久才道:“那好吧!按刚才的价格,20桶全部卖给你们。”
 
    “哦!感谢您拜叶特永远的朋友。”
 
    “打住。先不要忙高兴。我有条件。”
 
    “请说,只要我们能办到。”
 
    我看了看他的宝座。“您的王座看起来非常漂亮……”
 
    “这个王座?”国王有些吃惊。“可这是王权地象征啊!”
 
    “您误会了。我不是要这个,而是希望你们帮我也造一个类似的宝座。这么大地水晶别的地方不好找。”
 
    “没有问题。”
 
    “我想多镶嵌些宝石。做漂亮些。”
 
    “没有问题,绝对没有问题。”
 
    “还有上面那个,我不要鹰。要巨龙。要狰狞凶悍一点。”