banner
三坐侖哪裏買

超级闸门也缓慢地关闭了通道

來源:未知 作者:fuyu922  時間:2014-08-09 12:04 人氣:

一个我们的会员直到这个时候才感叹道:“以前听人说刮地皮,这次算是见识了!这刮的叫一干净!”
 
    这个会员的话让大家都反应过来了,玫瑰迅速下令:“超级武器收纳,关闭炮口闸门,降低城市高度。把巡逻对都派出去,看看有没有话口。”
 
    巨大的超级武器缓慢的向城市里收缩。超级闸门也缓慢地关闭了通道。
 
    “超级武器回退结束。”
 
    “城市装甲层封闭。”
 
    “防水层封闭。”
 
    “超级武器锁死。”
 
    “武器动力切断,动力接口分离完成。”
 
    “強制冷却程序开启。”
 
    “冷却液注入完成。”
 
    “一切功能正常,超级武器收纳完成,彻底切段底层动力。”